נפגעי עבירות מין או אלימות

עו״ד אורית חיון

אדם אשר מצא עצמו נפגע מעבירה פלילית שבוצעה כנגדו זכאי לליווי  וייעוץ משפטי בהתאם לחוק "זכויות נפגעי עבירה".למרות שנפגע עבירה איננו צד להליך הפלילי בו מדינת ישראל והנאשם הוא הנתבע  זכאי נפגע העבירה להיות נוכח בהליך, להביע עמדתו לגבי תנאי שחרור של הנאשם, הסדר הטעון שיחתם איתו וזכאי להציג לבית המשפט את הנזק שנגרם לו כתוצאה ממעשה העבירה. מעמדם של נפגעי העבירה הולך ומתחזק וקיימת פסיקה תקדימית למשרדנו המרחיב את זכויות הייצוג ומעמד של נפגע העבירה.

ייצוג נפגעי עבירות מין

חומרת הנזק והפגיעה של תקיפה אלימה

תקיפה אלימה של אדם ובייחוד תקיפה מינית, מהווה טראומה וזעזוע קשה לגוף ולנפש הנפגעת אשר יש בה כדי לפגוע בכל רובד בחייה ומשפחתה. מדובר בפגיעה אשר גורמת, במרבית המקרים, להתדרדרות מצבה הנפשי של הנפגעת, כאשר מלווה בהתקפי חרדה, דיכאון, דימוי עצמי נמוך, פחד, חרדה ובעיקר הנפגעת שרויה בתחושת אשמה ובושה. מצבה הקשה של הנפגעת, גורם למחסומים חששות ופחדים שמא המקרה ייחשף ויפורסם ברבים ובייחוד גורם להימנעותן של הנפגעות להגיש תלונה במשטרה. תהליך ההתלבטות הוא מורכב – ההחלטה הבלעדית אם להגיש תלונה או לא מוטלת על כתפי הנפגעת וכל בחירה שלה תראה כלגיטימית. במצב בו כן החליטה נפגעת העבירה להגיש תלונה במשטרה, עליה לדעת כי אין זה סוף פסוק ועוד צפויה לה דרך שאינה פשוטה היכולה להמשך שנים ארוכות עד שהתוקף יבוא על דינו.

תהליך הגשת תלונה וייצוג על ידי עורך דין

לעיתים רבות מתלבט נפגע העבירה האם בוצעה כנגדו עבירה או שלא , מה חומרת העבירה שנעשתה כנגדו , האם חלה עליה התיישנות,ולמה הוא נחשף במידה וייחל תהליך של תלונה במשטרה. ייעוץ ראשוני יבהיר את כל הנקודות ויסייע לכך שאם תוגש תלונה היא תהיה סדורה, ומתייחסת לעבירות כנגד החוק. לאחר הייעוץ הראשוני יוחלט באם לצאת "לדרך" ולהגיש תלונה שמשטרה שהיא בעצם תחילתו של הליך פלילי כנגד הפוגע. הגשת התלונה במשטרה פותחת את הליך החקירה. הגשת תלונה והמשך שיתוף הפעולה עם מערכת אכיפת החוק חשובים ביותר בפעולות לאיתור מבצע העבירה, באיסוף הראיות להעמדתו לדין וכן מהווה תמריץ לנפגעות אחרות להגיש תלונה כנגד החשוד אשר ביצע בהן עבירות דומות. שלב החקירה מורכב וחשוב ביותר, שכן במסגרת זו נאספות ראיות אשר בסופו של דבר יוצגו בפני בית המשפט אשר יבחן האם יש בהן כדי להוכיח מעבר לספק סביר כי הנאשם ביצע את העבירה. לפיכך קיימת חשיבות מכרעת בהערכות נפגעת עבירת מין והכנתה לקראת שלב זה ע"י עו"ד מומחה בתחום ייצוג נפגעות עבירה, עוד לפני הגשת התלונה במשטרה ובייחוד במהלך החקירה המורכב, בין השאר, מהשלבים הבאים: מתן פרטים ראשוניים בעל פה אודות האירוע, מתן עדות המגוללת בכתב תוך פירוט מרבי וקוהרנטי אודות האירוע, בדיקות רפואיות בבית החולים במידת הצורך, עימות מול הפוגע המהווה ראייה חשובה אשר מטרת העימות להביא להודיית החשוד במעשה, בדיקת פוליגרף וכיוצא באלה. חשוב לציין כי זכות הנפגעת לסרב להשתתף בעימות ו/או בדיקה רפואית ו/או פוליגרף אולם, הימנעות מכך מעלה תמיהה בנוגע לאמיתות הגרסה בעיני בית המשפט.

מודעות לזכויות בנוגע לנפגעי עבירות אלימות

בעבר, מקומן של נפגעות עבירות מין בהליך הפלילי, היה זניח ואינפורמטיבי בלבד, קרי, הנפגעות היו מוסרות מידע בנוגע לאירוע התקיפה ע"י הגשת תלונה במשטרה ולאח"מ ע"י מתן עדות בבית המשפט ותו לא. מרבית "הזרקורים" כוונו אל הנאשם תוך שמירה על זכויותיו דווקא. אולם, בחודש יוני 2001 נכנס לתוקפו חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א- 2001 אשר מטרתו להעניק זכויות לנפגעת העבירה ובחקיקתו, גרם לשינוי במעמדן של הנפגעות ובהחלט העלה את מידת התערבותן בהליך הפלילי. החוק העניק זכויות לנפגעות בכל שלבי ההליך הפלילי ואף הרבה לאחר סיום ההתדיינות בבית המשפט במועד גזר דינו של התוקף. חשיבות רבה קיימת בכך שקורבנות/נפגעות עבירות המין, תדענה פרטים אודות תפקידן וזכויותיהן המעוגנות בחוק אשר מעניק להן את הכוח להשפיע ע"י השמעת קולן והבעת עמדתן בכל אחד מן השלבים בהליך הפלילי המתנהל כנגד תוקפיהן כדלקמן:

  • זכות להביע עמדה לפני חנינה או וועדת שחרורים- מחלקת חנינות מטעם משרד המשפטים חייבת טרם החלטת נשיא המדינה להעניק חנינה לנדון או לפני שוועדת שחרורים דנה בשחרור האסיר, זכאית נפגעת העבירה להביע עמדתה לפני הנשיא או הוועדה.
  • זכות להביע עמדה לפני עיכוב ההליכים- לפני שהיועץ המשפטי לממשלה מעכב את ההליכים בעניין נפגעת העבירה, זכותה להביע עמדתה לכך בכתב.
  • זכות להביע עמדה לפני הסדר טיעון- זכות נפגעת העבירה להביע עמדה לפני שהפרקליטות מגיעה להסדר טיעון עם הנאשם.
  • ניהול הליכים בזמן סביר- החוק מחייב לנהל ההליכים הנוגעים לעבירות מין תוך זמן סביר וזאת בכדי למנוע עינוי דין מנפגעת העבירה.
  • עיון בכתב האישום- הקורבן ובאת כוחה זכאים לעיין בכתב האישום ולהעתיקו.
  •  ליווי בחקירת המשטרה- נפגעת עבירת מין או אלימות זכאית לנוכחות מלווה לפי בחירתה, אולם, רק במקרה בו סבור קצין החקירות כי ליווי הנפגעת תפגע בחקירה רשאי הוא שלא לאפשר ליווי הנפגעת בחקירה.
  • מידע על ההליך הפלילי- נפגעת העבירה זכאית לקבל מידע בדבר זכויותיה כנפגעת עבירה, על אופן התנהלות ההליך הפלילי, שלבי החקירה ושלבי המשפט. קורבן עבירת מין או אלימות (ולא קורבן עבירות האחרות) זכאית לקבל מידע נוסף: שם החוקר הממונה על החקירה, מעצרו או שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים, החלטה להגיש כתב אישום ובאילו עבירות, מגמה לעכב ההליכים או להתגבשות הסדר טיעון תוך מתן הודעה בדבר הזכות להביע עמדה לפני ההחלטה על עיכוב ההליכים או הסדר הטיעון.
  • איסור פרסום כל פרט העשוי להביא לזיהוי הנפגעת- ממועד הגשת התלונה, נפגעת העבירה חוסה תחת איסור פרסום פרטים העלולים להביא לזיהוייה. עם זאת, יתכן כי רק פרטי המקרה יפורסמו בתקשורת אך תוך שמירה על אנונימיות. במידה ונפגעת העבירה מעל גיל 18, לא יימסר כל פרט לבני משפחתה מבלי שהביעה הסכמתה לכך. לציין כי לאחר עדות נפגעת העבירה, זכאית היא להיות נוכחת בדיונים גם אם נערך בדלתיים סגורות.
  • הגנה – נפגעת העבירה זכאית לקבל מהמשטרה מידע בנוגע לכל הדרכים הקיימות להגנתה. קורבן העבירה זכאית להגנה, ככל שניתן ובהתאם לצרכיה מפני החשוד, הנאשם או הנידון או מי מטעמם. בבואה של נפגעת העבירה להעיד בבית המשפט, בבואה להעיד כנגד הנאשם, זכאית היא להפרדה מלאה ממנו לרבות קשר עין עימו או מי מטעמו.
  • מידע על מאסרו של הפוגע- נפגעת עבירה אשר ביקשה זאת בכתב, זכאית לקבל מידע משירות בתי הסוהר על מאסרו של האסיר, מועד יציאה לחופשה, מועד וועדת שחרורים, מועד שחרורו, בריחתו מבית הסוהר וכיוצא באלה.

לאור האמור, ונוכח מורכבות ההליך הפלילי מצד נפגעות העבירה, עניינו רואות כי קיימת חשיבות רבה בליווי משפטי של נפגעות עבירה ע”י עורך דין פלילי מומחה בתחום זה. עו”ד אורית חיון משמשת כיועצת המשפטית של העמותה לנפגעות ונפגעי אלימות מינית בתל אביב ובעלת מומחיות וידע אשר נצברו משך שנותיה הרבות בהן ליוותה נפגעות עבירות מין מן הקלות ועד החמורות ביותר.

אם הנך זקוק לסיוע או לייצוג בתחום זה, למשרדה של עורכת הדין אורית חיון הידע, הניסיון המקצועיות והמומחיות לייצג ולטפל בעניינך. משרד עורכי דין אורית חיון הננו משרד הקיים מזה למעלה מ-14 שנה ומתמחה במשפט פלילי, ייצוג קורבנות עבירה, משפט צבאי, וזכויות האזרח. לעורכת הדין אורית חיון תקדימים משפטיים רבים בבתי המשפט השונים בארץ ובבית המשפט העליון.
עורכת הדין אורית חיון טיפלה ומטפלת בתיקים מורכבים וגדולים בעלי סוגיות משפטיות סבוכות ונוהגת להתייחס בכובד ראש ובמקצועיות לכל תיק ותיק. עורכת הדין אורית חיון בעלת תואר שני במשפטים, בעלת מומחיות במשפט פלילי, עבדה בפרקליטות ובתפקידים ציבוריים נוספים.

עורכת הדין אורית חיון וצוות משרדה, בעלי ידע משפטי רב ויכולים לפתור, לסייע ולייצג בתחום הפלילי, תוך מקצועיות רגישות ויעילות על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבור לקוחות המשרד.

* הערה- בכל מקום באתר זה בכלל ובדף זה בפרט שנכתב בלשון נקבה או זכר הכוונה הנה לשני המינים.

דילוג לתוכן